Regulamin Akcji Promocyjnej

„RetailShow 2022 Promo”

1. Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna „RetailShow 2022 Promo” prowadzona jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  1. Akcja promocyjna (Akcja) – oznacza niniejszą promocję, która zostanie przeprowadzona w wyznaczonym okresie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu SolutionsBay.
  2. Organizator – podmiot organizujący Akcję promocyjną: iDream Business Center Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, działający na rynku pod markami „iDream | Centrum Biznesowe” i „SolutionsBay”, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000619423, NIP: 9591972649, REGON: 364505264, adres: Kielce, 25-639, ul. Malików 150D;
  3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, dostępny w siedzibie, a także na stronie internetowej https://solutionsbay.pl/retailshow2022/promo;
  4. Sklep SolutionsBay – sklep internetowy pod adresem https://portal.solutionsbay.pl
  5. Regulamin Sklepu SolutionsBay – oznacza dokument dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej https://portal.solutionsbay.pl/termsconditions;
  6. Uczestnik – osoba, która skorzysta z Akcji.

2. Zasady ogólne Akcji

 1. W dniach od 23 listopada 2022 do 9 grudnia 2022 włącznie na stronie https://solutionsbay.pl/retailshow2022/promo prowadzona będzie Akcja „RetailShow 2022 Promo”, w ramach której Uczestnikowi przy zakupie w Sklepie SolutionsBay, w okresie trwania Akcji, dowolnego sprzętu marki Apple lub smartfonu marki Motorola, będących w ofercie Organizatora znajdujących się w Sklepie SolutionsBay, udzielony zostanie rabat zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1.

3. Zasady szczegółowe Akcji

 1. Uczestnikowi przysługują, z zastrzeżeniem postanowień niżej, następujące rabaty:
  1. Komputery iMac, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Studio – 11% (jedenaście procent)
  2. iPad – 6% (sześć procent)
  3. iPhone – 3% (trzy procent) z wyłączeniem modeli iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 pro i iPhone 14 Pro Max
  4. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 pro i iPhone 14 Pro Max – 0,5% (pięć dziesiątych procenta)
  5. smartfony marki Motorola – 11% (jedenaście procent)
 2. Rabat określony w §3 ust. 1. liczony jest od cen standardowych przedstawianych na witrynie Sklepu SolutionsBay z zastrzeżeniem postanowień §3 ust.9 pkt c.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do zakupu w ramach Akcji jednej sztuki sprzętu z każdej kategorii wymienionych w §3 ust. 1 podpunkty a. do e.
 4. Uczestnik ponosi koszty administracyjne i logistyczne zamówienia w wysokości 19,00 PLN netto.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia w ramach Akcji jest dokonanie przedpłaty w pełnej wysokości złożonego zamówienia.
 6. Warunkiem złożenie zamówienia jest (i) założenia konta klienta w Sklepie SolutionsBay (lub jego wcześniejszego posiadanie) i (ii) zaakceptowanie Regulaminu Sklepu SolutionsBay oraz (iii) niniejszego regulaminu. Wysłanie formularza kontaktowego ze strony https://solutionsbay.pl/AudioVideoShow2022/formularz/ jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o założenie takiego konta wg danych wpisanych do tego formularza.
 7. Rabat na zakup produktów, o którym mowa w §3 ust. 1 dla Uczestników będzie naliczany na podstawie złożonego zamówienia w Sklepie SolutionsBay, po zalogowaniu się do Sklepu na konto, o którym mowa w ustępie wyżej, pod warunkiem, że zamówienie będzie złożone w okresie trwania Akcji, a w polu „komentarz” w ostatnim kroku składania zamówienia Uczestnik wpisze hasło „RetailShow 2022”.
  1. Wpisanie w polu „komentarz” przy składaniu zamówienia w Sklepie SolutionsBay hasła „RetailShow 2022” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Przy składaniu zamówienia, na portalu Sklepu SolutionsBay Uczestnik ma bieżącą informację o dostępności poszczególnych produktów:
  1. „W magazynie” – jeżeli liczba jest większa niż „0”, to oznacza, że określony model jest dostępny w takiej liczbie w magazynie Organizatora lub magazynach dostawców Organizatora.
  2. „Wymaga potwierdzenia”, jeżeli liczba jest większa niż „0”, to oznacza, że określony model wymaga potwierdzenia dostępności przez Organizatora. Organizator, po dokonaniu sprawdzenia dostępności, ma prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny, przy Organizator dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w najkrótszym możliwym czasie, w takim przypadku postanowienia §3 ust. 9 punkt a stosuje się odpowiednio.
  3. Jeżeli w obu polach jest liczba „0”, to oznacza, że określony model nie jest dostępny i Organizator czeka na jego dostawę. W takim przypadku dostawa może potrwać nawet kilka lub kilkanaście tygodni.
 9. Organizator zastrzega, że z uwagi mogące pojawić się istotne ograniczenia co do dostępności produktów:
  1. Dostawa zamówienia będzie realizowana najszybciej jak to możliwe z uwzględnieniem dostępności produktów w sieci dystrybucji. Jeżeli dostawa przedłuży się o więcej niż 7 dni od daty złożenia zamówienia, Organizator poinformuje o takim fakcie Uczestnika Akcji.
  2. Uczestnik zachowuje prawo do rabatów określonych w §3 ust. 1 wyżej, niezależnie od czasu realizacji zamówienia przez Organizatora.
  3. Jeżeli, z uwagi na ograniczenie dostępności produktów, dostawa produktów wydłuży się, a w tym czasie producent zmieni swoje ceny rekomendowane, które publikowane są na stronach, odpowiednio: apple.pl lub www.motorola.com Uczestnik zachowuje prawo do upustów określonych w §3. ust. 1. liczone od tych nowych cen z dnia dostawy.
 10. Akcja nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami, zniżkami edukacyjnymi oraz nie obejmuje produktów wyprzedażowych.

4. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Akcji będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu SolutionsBay oraz przepisy kodeksu cywilnego.