Regulamin Promocji „MegaOferta Blackmagic Summer Workshop z SolutionsBay”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjna „MegaOferta Blackmagic Summer Workshop z SolutionsBay” prowadzona jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • a. Akcja promocyjna (Akcja) – oznacza niniejszą promocję, która zostanie przeprowadzona w wyznaczonym okresie na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu sklepu iDream.pl;
 • b. Organizator –podmiot organizujący Akcję promocyjną, którym jest iDream Business Center Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, adres: Kielce, 25-639, ul. Malików 150d, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9591972649, REGON: 364505264, KRS: 0000619423;
 • c. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, dostępny w siedzibie oraz w Placówkach Organizatora, a także na stronie internetowej www.solutionsbay.pl;
 • d. Regulamin sklepu internetowego SolutionsBay.pl – oznacza dokument dostępny w siedzibie oraz w Placówkach Organizatora, a także na stronie internetowej www.portal.solutionsbay.pl;
 • e. Sklep SolutionsBay.pl – sklep internetowy pod adresem www.portal.solutionsbay.pl
 • f. Uczestnik – osoba, która skorzysta z Akcji.
 • g. Zestaw – zamówienie składające się z jednego, wybranego przez Uczestnika modelu komputera marki Apple i jednego, wybranego przez Uczestnika, modelu kamery Blackmagic Pocket Camera, dostępnych w Sklepie SolutionsBay.pl.

§ 2. Zasady ogólne Akcji

1. W dniach 1 lipca 2022 roku do 30 lipca 2022 w Sklepie Solutionsbay.pl prowadzona będzie Akcja „MegaOferta Blackmagic Summer Workshop z SolutionsBay”, w ramach której Uczestnikowi przy zakupie Zestawu w Sklepie SolutionsBay.pl, w okresie trwania Akcji, udzielony zostanie rabat, zgodnie z § 3 ust. 1 poniżej.

2. Uczestnikiem Akcji może być osoba, która:

 • a. zarejstruje się w Sklepie SolutionsBay.pl (link https://portal.solutionsbay.pl/register).
 • b. zarejestruje się na warsztaty filmowe „Summer Workshop z SolutionsBay” przy wykorzystaniu serwisu EventBrite przez link https://www.eventbrite.co.uk/e/warsztaty-filmowe-blackmagic-design-x-solutionsbay-tickets-378243094277. Otrzymany bilet elektroniczny (jego numer) będzie podstawą do otrzymania przez Uczestnika rabatów, o których mowa w §3.

§ 3. Zasady szczegółowe Akcji

1. Uczestnik składa zamówienie na Zestaw w Sklepie SolutionsBay.pl.

 • a. W czasie podsumowania zamówienia Uczestnik wpisuje numer biletu elektronicznego w pole (Uwagi), które będzie stanowiło podstawę do rabatu, o którym mowa w pkt 3.2 niżej.
 • b. Uczestnik może złożyć zamówienie na model komputera lub kamery, nawet jeżeli nie ma dostępności tego modelu w chwili składania zamówienia. W takim przypadku dostawa zamówionego sprzętu odbędzie w ustalonym między stronami terminie z zastrzeżniem postanowień pkt. 3.5 niżej.

2. Rabat na zakup towarów dla Uczestników będzie naliczany przez obsługę Sklepu SolutinSbay.pl, na podstawie wpisanego numeru biletu elektronicznego, o którym mowa w pkt . 1.a wyżej w następującej wysokości:

 • a. jeżeli wartość Zestawu, przekracza kwotę 15 000 PLN brutto, wg cen standardowych, obsługa Sklepu Solutinsbay.pl udziela upustu w wysokości 8% (osiem procent) od wartości zamówienia.
 • b. jeżeli wartość Zestawu jest niższa niż kwota 15 000 PLN brutto, wg cen standardowych, obsługa Sklepu Solutinsbay.pl udziela upustu w wysokości 5% (osiem procent) od wartości zamówienia.

3. Organizator, z uwagi na występujące obecnie ograniczenia w dostawach sprzętu, zastrzega, że złożone i potwierdzone zamówienia mogą być realizowane w terminie do 12 tygodni od złożenia zamówienia, w zależności do dostaw sprzętu przez producentów. O możliwym terminie realizacji zamówienia Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

4. Organizator uważa zamówienie za wiążące, jeżeli Uczestnik wpłaci, tytułem zadatku, kwotę 10% całości zamówienia z uwzględnieniem rabatu, jeżeli zamówienie nie będzie realizowana natychmiast.

5. W przypadku realizacji zamówienia w dwóch oddzielnych terminach (z uwagi na różną dostępność komputera i kamery), całkowity otrzymany upust będzie przypisany do dostawy drugiego z zamówionych towarów.

6. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania od Organizatora żadnych świadczeń pieniężnych w związku z Akcją.

3. Akcja nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami, zniżkami edukacyjnymi oraz nie obejmuje produktów wyprzedażowych ani nie mają zastosowania standardowe upusty przyznane Uczestnikom, jeżeli takie występują.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Akcji będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu SolutionsBay.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego